შშმ პირთათვის
კონტაქტი
ცხელი ხაზი 272 22 22
A+
A-

ინფრასტრუქტურული პროექტები

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილება არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომლის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხით დროულად და მაღალი ხარისხით დაგეგმვა-განხორციელება. განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები

• ხარისხიანი და დეტალური პროექტების შედგენის უზრუნველყოფა;

• საპროექტო სამუშაოების მაღალი ხარისხით და დროულად განხორციელების უზრუნველყოფა;

• პროექტის განხორციელებისას მოსალოდნელ და დამდგარ რისკებზე დროული რეაგირება.

• პროექტებისა და პროგრამების წლიური გეგმის მიხედვით ცალკეული პროექტების დეტალური დაგეგმვა- დაპროექტება;

• დასაპროექტებელ ტერიტორიაზე არსებული კომუნიკაციების გამოკვლევა, საპროექტო დავალებების შედგენა, საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკური პირობების აღება და შეთანხმება;

• საპროექტო დოკუმენტაციის ან დეფექტური აქტების შედგენა;

• მოძრაობის უსაფრთხოების სქემის შედგენა საჭიროების შემთხვევაში;

• სპეციფიკური ანდა მასშტაბური პროექტების შემთხვევაში გარე რესურსის დახმარების ინიცირება;

• საპროექტო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შეთანხმების აქტების შედგენაში მონაწილეობის მიღება;

• ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და პროგრამების წლიური გეგმის შედგენა მოქალაქეთა და იურიდიულ პირთა საჭიროებებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით და ხელმძღვანელისთვის წარდგენა;

• მიმდინარე რეჟიმში შემოტანილი განცხადებების, გამოვლენილი პრობლემებისა და მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად პროექტების განხორციელების ინიციატივების შემუშავება;

• კორესპონდენციების გარჩევა და რეაგირების გზების მოფიქრება;

• ინფრასტრუქტურული მიმდინარე პროექტების მართვა, გეგმების, ვადებისა და ბიუჯეტის კონტროლი;

• პროექტების განხორციელებისთვის საჭირო შესყიდვების მოთხოვნების დადგენისა და შეფასების პროცესში მონაწილეობა;

• პროექტებში ჩართულ პროვაიდერებთან ურთიერთობების განვითარება;

• დაგეგმილი პროექტებისა და პროგრამების მუდმივი ანალიზი, გაუმჯობესების შესაძლებლობების აღმოჩენა;

• პროექტებისა და პროგრამების განხორციელებისას წარმოქმნილი პრობლემების, ვადების დარღვევის რისკების, არასათანადო ხარისხის მიღწევის რისკების დროულად აღმოჩენა, მიზეზების მოკვლევა და საკითხის გატანა პროექტებისა და პროგრამების კოორდინაციისა და მართვის საბჭოზე;

• მიმდინარე და დასრულებული პროექტებისა და პროგრამების შესახებ ანგარიშების წარდგენა ხელმძღვანელთან.