შშმ პირთათვის
კონტაქტი
ცხელი ხაზი 272 22 22

იურიდიული განყოფილება

A+
A-

იურიდიული განყოფილება

                         

განყოფილების ძირითადი ამოცანებია:

ა) გამგეობის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე შესაბამისი სამართლებრივი    აქტების პროექტების მომზადება;

ბ) გამგეობის მიერ მოსამზადებელი ხელშეკრულებების პროექტების შემუშავებაში     მონაწილეობა;

გ) გამგეობის  ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი ექპერტიზა;

დ)  გამგეობის სამართლებრივი ინტერესების დაცვა სასამართლოსა და სხვა ორგანოებში;

ე) კომპეტენციის ფარგლებში გამგეობაში შემოსული წერილების, საჩივრებისა და განცხადებების შესწავლა/განხილვაში მონაწილეობის მიღება და სამართლებრივ დასკვნების მომზადება;

ვ) მონაწილეობის მიღება გამგეობის სამართლებრივი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრაში, გამგეობის ცალკეულ დარგებში უფლებამოსილებათა განხორციელების მიზნით;

2. განყოფილების ძირითადი ფუნქციებია:

ა) გამგეობის მიერ მისაღები ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების   სამართლებრივი ექსპერტიზა და მონაწილეობის მიღება აქტების საბოლოო რედაქციის შემუშავებაში, მათი დახვეწა იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით;

ბ)  სამართლებრივ დასკვნების მომზადება გამგეობის მიერ გასაფორმებელი ხელშეკრულებების პროექტებისა და სამართლებრივი აქტების  თაობაზე;

გ) გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების სამართლებრივი ინფორმაციით  უზრუნველყოფა და იურიდიულ კონსულტაცია გაწევა;

დ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, გამგეობის მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმოდგენა;

ე) გამგეობის  კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე სასამართლო დავების  ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება;

ვ) გამგეობას მიკუთვნებულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში, ადმინისტრაციულ ორგანოთა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა წინადადებებისა და განცხადებების განხილვა;

ზ) განყოფილების მიერ წარმოებული და მიღებული დოკუმენტაციის სათანადო წესით აღრიცხვისა და მათი კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაცვის უზრუნველყოფა;

თ) საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და გამგებლის დავალებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების შესრულება.