შშმ პირთათვის
კონტაქტი
ცხელი ხაზი 272 22 22

კულტურის, სპორტის და განათლების განყოფილება

A+
A-

კულტურის, სპორტის და განათლების განყოფილება

 

განყოფილების ძირითადი ამოცანებია: 

ა) კულტურის, სპორტისა და განათლების მიმართულებით პროექტებისა და სერვისების ინიცირება;

ბ) ხარისხიანი და დეტალური პროექტის გეგმის შედგენა და მართვა;

გ) დაგეგმილი სამუშაოების მაღალი ხარისხით და დროულად განხორციელების უზრუნველყოფა.

2. განყოფილების ძირითადი ფუნქციებია:

ა) კულტურის, სპორტისა და განათლების მიმართულებებით პროექტების წლიური გეგმის შედგენა;

ბ) მიმდინარე რეჟიმში შემოტანილი განცხადებებსა და გამოვლენილი პრობლემებზე დაყრდნობით კულტურის, სპორტისა და განათლების მიმართულებით პროექტების განხორციელების ინიციატივების შემუშავება;

გ) კორესპონდენციების გარჩევა და რეაგირების გზების მოფიქრება;

დ) პროექტების მართვა, გეგმების, ვადებისა და შესაბამისი პროექტებისათვის გამოყოფილი ფინანსების კონტროლი;

ე) პროექტების განხორციელებისთვის საჭირო შესყიდვების მოთხოვნების დადგენისა და შეფასების პროცესში მონაწილეობა;

ვ) კულტურის, სპორტისა და განათლების მიმართულებით პროექტებში ჩართულ პროვაიდერებთან ურთიერთობების განვითარება;

ზ) დაგეგმილი პროექტებისა და პროგრამების მუდმივი ანალიზი, გაუმჯობესების შესაძლებლობების აღმოჩენა;

თ) წარმატებული პროექტების გამოვლენა, შესწავლა, მათი სერვისებად ფორმირება და დამკვირდება;

ი) პროექტების განხორციელებისას წარმოქმნილი პრობლემების, ვადების დარღვევის რისკების, არასათანადო ხარისხის მიღწევის რისკების დროულად აღმოჩენა, მიზეზების მოკვლევა და საკითხის გატანა პროექტებისა და პროგრამების კოორდინაციისა და მართვის საბჭოზე;

კ) მიმდინარე და დასრულებული პროექტების შესახებ ანგარიშების წარდგენა ხელმძღვანელთან.